, 16 2017

संरचना साधारनत: काय कार्य करतील ते लिहा.